Czym jest sakrament

SAKRAMENT - to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to rzeczywiste przyj­ście i działanie Chrystusa, który poprzez określone, zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa i gesty) udziela nam swej łaski i pomocy na dro­dze do zbawienia. Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz Tradycji, uznajemy, że wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa (por. KKK 1131, 1114-1116).

Sakramenty z ustanowienia Chrystusa są sprawowane tylko w Kościele, tylko przez Kościół i tylko dla Kościoła. Tylko „w Kościele i poprzez Koś­ciół”, to znaczy, że prawdziwe spotkanie z Chrystu­sem obecnym i działającym w sakramentach może nastąpić jedynie we wspólnocie Kościoła, w której są one sprawowane przez prawowitych kapłanów od czasów apostolskich. Tylko „dla Kościoła” ozna­cza, że udzielane są w celu budowania i umacniania wspólnoty Kościoła na ziemi (por. KKK 1117-1120).

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

  • Chrzest – który jest początkiem nowego życia
  • Bierzmowanie – które jest umocnieniem chrztu
  • Eucharystia które karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską 

 

Sakramenty uzdrowienia

 Chrystus Pan, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał, chciał, aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował uzdrawianie i zbawienie, co dzieje się przede wszystkim przez sakramenty:

  • Pokuty
  • Namaszczenie chorych 

 

Sakramenty społeczne, czyli w służbie komunii

Dwa sakramenty nazywamy społecznymi:

  • Kapłaństwo
  • Małżeństwo

ponieważ nastawione są na zbawienie innych ludzi, choć przyczyniają się też do zbawienia osobistego.