Eucharystia

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Komunia święta pogłębia zjednoczenie z Chrystu­sem, dokonuje w sposób cudowny w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu doczesnym: odżywia, dodaje sił, umacnia na drodze do zbawie­nia. Chroni człowieka przed grzechem, ponieważ mobilizuje do oczyszczania serca w sakramen­cie pokuty, oraz napełnia łaską łatwiejszego odpierania pokus. Komunia święta gładzi grzechy powszednie i umacnia w czło­wieku miłość do Boga, uzdalnia­jąc równocześnie do uczynków miłości wobec bliźnich. Eucharystia umacnia wspólnotę Kościoła (por. KKK 1391-1401).

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu I-ej KOMUNI ŚWIĘTEJ:

  • metryka chrztu dziecka

 

Na ustanowienie Eucharystii Chrystus Pan przygotowywał słuchaczy przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim”. (J 6,51.54.56).

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. (Łk 22, 19-20).

 

DWUKROTNE PRZYJĘCIE KOMUNII ŚW. TEGO SAMEGO DNIA

Kanon 917 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) daje ogólne zezwolenie na ponowne przyjęcie Komunii św. tego samego dnia, ale jedynie w czasie Mszy św. Poza Mszą św. KPK zezwala, a nawet zaleca ponowne przyjęcie Komunii Św. w formie wiatyku.